Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden van het klikplatform van Total Gas and Power

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET KLIKBEHEERPLATFORM VAN TOTAL GAS & POWER

 

SA Lampiris ("Total Gas & Power"), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te rue Saint Laurent 54 in 4000 Luik, ondernemingsnummer 0859.655.570, geeft toegang tot het klikbeheerplatform aan de Klant ("Klant"), en dit onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze specifieke gebruiksvoorwaarden van het platform (hierna "Specifieke gebruiksvoorwaarden van het platform").

De toegang tot het platform en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze specifieke gebruiksvoorwaarden van het platform.  De gebruiker verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de rechten en plichten die erin worden bedongen te aanvaarden.  Elk gebruik van het platform of elke handeling in verband met het platform wordt beheerst door deze specifieke gebruiksvoorwaarden van het platform.

 

TOEGANG, REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 

Toegang

Toegang tot en gebruik van het Platform is voorbehouden aan de gebruiker die kosteloos een elektriciteits- en/of gasafname- en/of injectiecontract heeft afgesloten met Total Gas & Power

 

Registratie en aanmaken van een account

De registratie als gebruiker op het Platform gebeurt met behulp van het e-mailadres dat als communicatiemiddel met Total Gas & Power wordt gebruikt.  Alle berichten en meldingen die door Total Gas & Power naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres worden gestuurd, worden geacht door de gebruiker te zijn ontvangen.  Het is aan de gebruiker om zijn contactgegevens bij te werken en Total Gas & Power op de hoogte te brengen van een wijziging in zijn e-mailadres.

Registratie leidt tot het openen van een persoonlijk gebruikersaccount, toegankelijk via een e-mailadres en een wachtwoord. Hiermee kan de gebruiker zijn deelname aan het Platform beheren.  Het wachtwoord moet door de gebruiker worden bepaald bij het openen van het account. De gebruiker is daarom verplicht om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.  Het wachtwoord kan op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd.  De gebruiker stemt ermee in zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden mee te delen. Als hij toch wil dat andere mensen toegang krijgen tot het Platform, kan hij contact opnemen met de dienst "Care" van Total Gas & Power via het e-mailadres myclick@totalgp.be. Toegang tot en gebruik van het Platform door derden waar de gebruiker om heeft verzocht, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Total Gas & Power.  

Het account van een gebruiker mag geenszins worden overgedragen of toegewezen aan derden.

 

Gebruik

Indien van toepassing en in afwijking van artikel 2 van de wettelijke mededelingen van dit platform, kan gebruik het worden beschouwd als een antwoord op een specifieke gebruiksbehoefte voor zover in detail beschreven wordt in deze gebruiksvoorwaarden en in het contract tussen de gebruiker en Total Gas & Power.

Total Gas & Power kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van het Platform met behulp van het e-mailadres en wachtwoord van de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn e-mailadres en wachtwoord. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn e-mailadres en wachtwoord niet aan derden mee te delen.

Indien de gebruiker op enig moment toegang heeft tot gegevens waarvan hij aanneemt dat deze niet binnen de reikwijdte van zijn gebruiksrechten vallen, vraagt Total Gas & Power hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht via het e-mailadres myclick@totalgp.be. Total Gas & Power verbindt zich ertoe de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

De gebruiker stemt ermee in om het Platform te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving of met de wettelijke of andere regels die specifiek van toepassing zijn op de gebruiker. Bovendien stemt Total Gas & Power ermee in om op het Platform geen gebruik te maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waarmee het Platform of de inhoud ervan wordt gebruikt voor enig ander doel dan aangegeven in deze Specifieke Gebruiksvoorwaarden van het Platform. De gebruiker heeft geen toegang tot de inhoud van het Platform die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld via "hacking", "password-mining" of enige andere techniek. Bovendien stemt de gebruiker ermee in om de mogelijke kwetsbaarheid van het Platform niet te testen of op de proef te stellen. De gebruiker stemt ermee in om geen actie te ondernemen die een onevenredig grote belasting zou veroorzaken op het Platform, het netwerk of de systemen van Total Gas & Power met als doel een "Denial of Service" of soortgelijke aanval te veroorzaken. De gebruiker mag ook geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van het Platform in gevaar zou kunnen brengen. 

 

FUNCTIONELE ORGANISATIE VAN HET PLATFORM

De gebruiker krijgt toegang tot de termijnhandel-marktprijzen in het kader van de uitvoering van zijn contract(en) met Total Gas & Power en kan op geautomatiseerde wijze klikken uitvoeren op transactiewaarden (referentie www.theice.com) via het Platform.  Bij elke klik wordt een bevestigingsmail ("goedgekeurde transactie") naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd.  Pas wanneer deze e-mail is verzonden, wordt de transactie als definitief uitgevoerd beschouwd. 

Een overzicht van alle klikken en alle openstaande posities (d.w.z. volumes waarop nog niet is geklikt) zal ook voor de gebruiker beschikbaar zijn via het Platform.   

Het is de gebruiker verboden transacties uit te voeren die buiten het contractuele bereik vallen en die hem binden aan Total Gas & Power. 

In het geval van een storing of niet-toegankelijkheid van het Platform wordt een back-upsysteem in handmatige modus ter beschikking gesteld van de gebruiker om de transacties uit te voeren (zie Contract voor voorwaarden).  De gebruiker zal per e-mail of telefonisch communiceren met de diensten van Total Gas & Power; de uitwisseling wordt afgesloten met een bevestigingsmail van de Total Gas & Power “Care”-teams. Alleen door het versturen van deze e-mail wordt de transactie als definitief uitgevoerd beschouwd. Al deze handmatig uitgevoerde transacties zijn vervolgens zichtbaar op het Platform. Het gebruik van dit noodsysteem is beperkt tot gebruikers die via het Platform kunnen klikken. 

In geval van discussie over de uitvoering van een transactie, zullen de gegevens die voortvloeien uit de handelingen van de gebruiker in het computersysteem van Total Gas & Power het enige geldige bewijs zijn.  

Om veiligheidsredenen bewaart Total Gas & Power de met de gebruiker uitgewisselde gegevens.  Deze gegevens hebben in het bijzonder betrekking op de tijden van verbinding met het Platform, het gebruikte IP-adres, de details van de uitgevoerde transacties, enz. De gegevens die zijn opgeslagen door Total Gas & Power zullen in geen geval worden teruggegeven, behalve in geval van een geschil tussen de gebruiker en Total Gas & Power met betrekking tot het gebruik van het Platform en de beveiliging ervan.

 

 

AARD VAN DE INFORMATIE - VERANTWOORDELIJKHEID

Aard van de informatie 

Total Gas & Power levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de informatie die op dit Platform wordt verspreid echter onvolledig en/of onjuist is, zal Total Gas & Power alle redelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Alle informatie met betrekking tot verbruiks-/injectievolumes die op het Platform aanwezig zijn, is gebaseerd op historische informatie die voor Total Gas & Power beschikbaar is voor louter indicatieve doeleinden en wordt alleen verstrekt om de meest volledige informatie voor de gebruiker mogelijk te maken. Total Gas & Power verbindt zich er niet toe ervoor te zorgen dat deze informatie op een absoluut betrouwbare manier het werkelijke verbruik van de klant weerspiegelt en verduidelijkt dat deze gegevens over de verbruikte/opgenomen volumes niet de gegevens zijn die in aanmerking worden genomen bij de facturering aan de klant.

Bovendien verbindt Total Gas & Power zich ertoe om commercieel redelijke inspanningen te leveren om het Platform met alle redelijke middelen te beveiligen en om het ongemak veroorzaakt door technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Total Gas & Power kan echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er foutieve technische manoeuvres en/of onrechtmatige interventies plaatsvinden, of dat de toegang tot het Platform wordt onderbroken.

Aansprakelijkheid

Total Gas & Power kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden, direct of indirect, algemeen of specifiek, voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het Platform of een andere website, in het bijzonder als gevolg van het ''gebruik van links of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies, onderbreking van het werk, schade aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins van de gebruiker.  

De inhoud van het Platform (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Total Gas & Power kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de goede werking van het Platform en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor een storing of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit toegang tot het Platform of het gebruik ervan.

 

HYPERLINKS

Het Platform kan hyperlinks bevatten naar andere websites die mogelijk niet technisch worden gecontroleerd of worden omgewerkt door Total Gas & Power. Bijgevolg kan Total Gas & Power de volledigheid of juistheid van de inhoud die via dergelijke links wordt aangeboden, noch de beschikbaarheid van deze websites garanderen, en daarom aanvaardt Total Gas & Power geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites brengt risico's met zich mee die door de gebruiker worden gedragen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders bepaald, behoren de intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, databankrechten, videobeelden, programmeringen en alle andere informatie op of van het Platform, evenals alle merken die op het Platform verschijnen, exclusief toe aan Total Gas & Power en/of zijn licentiehouders. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door het Head of B2B van Total Gas & Power, is de gebruiker niet bevoegd om gepubliceerde of auteursrechtelijk beschermde inhoud van het Platform naar andere programma's of websites te importeren of om dergelijke inhoud op een andere manier te gebruiken. Niets op het Platform zal zodanig worden geïnterpreteerd dat het de gebruiker of een derde het recht geeft om de informatie op het Platform te gebruiken of toe te eigenen.

 

PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK VAN COOKIES

Total Gas & Power garandeert in het bijzonder de bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die op het Platform worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (inclusief het mogelijke gebruik van cookies). Raadpleeg de privacy disclaimer van Total Gas & Power voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

GEVOLGEN VOOR DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, worden de Verkoopsvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen en het privacybeleid ("privacy policy") van Total Gas & Power op geen enkele manier gewijzigd of beïnvloed door het Platform, de inhoud ervan of deze Specifieke Gebruiksvoorwaarden van het Platform.

 

WIJZIGINGEN

Total Gas & Power heeft het recht om deze Specifieke Gebruiksvoorwaarden van het Platform naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid in dit verband te aanvaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de toepasselijke voorwaarden te raadplegen. De meest recente publicatie van de Specifieke Gebruiksvoorwaarden van het Platform is altijd degene die van toepassing is.

 

TOEPASSELIJK RECHT

De Specifieke Gebruiksvoorwaarden van het Platform en de toegang van de gebruiker tot het Platform worden beheerst door het Belgische recht.

Door het Platform te gebruiken, aanvaardt de gebruiker dat in geval van een geschil, de hoven en rechtbanken van Luik exclusief bevoegd zijn om over een dergelijk geschil te oordelen.

 

CONTACT

Naam: Lampiris SA 

Maatschappelijke zetel: Rue Saint Laurent 54, 4000 Luik

Ondernemingsnummer: 0859.655.570

E-mail: myclick@totalgp.be